1. Seminarium szkoleniowe dla uczestników Festiwalu Chórów „Duchowe i Kulturowe Mosty między Polską a Ukrainą” nt.: „Wartości chrześcijańskie podstawą jednoczenia się Europy i działania Europejskiej Partii Ludowej” – maj 2010 r.
 2. Współorganizacja konferencji naukowo-technicznej nt. „Rolnictwo Polski południowej na rozdrożu – kryzys gospodarczy, agrarny czy strukturalny” we współpracy z Instytutem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Musiał. Konferencja odbyła się w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w dniu 12 marca 2010, wzięło w niej udział ok. 100 osób. Wydano specjalny numer czasopisma „Wieś i Doradztwo” nr 1-2 (61-62) z 2010 r. W ramach konferencji odbyło się również spotkanie, którego głównym tematem była intensyfikacja współpracy władz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z samorządem, administracją i instytucjami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa.
 3. Organizacja Międzynarodowej Konferencji XXXVIII Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA). Wiodącym tematem były „New Methods in Agricultural Improvement and Hazard Assessment” (Nowe metody i ocena ryzyka w rozwoju rolniczym). Konferencja odbyła się w dniach 27-31 sierpnia 2008 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, współorganizatorami byli Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) oraz Instytut Zootechniki PIB.
 4. Seminarium nt. „Doskonalenie współpracy naukowo-badawczej, edukacyjnej i doradczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Centrum Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w regionie Południowo-Wschodniej Polski” zorganizowane przez Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, 26 czerwca 2008 r., Żabnica k. Węgierskiej Górki.
 5. Współorganizacja konferencji naukowych pt. „Jony metali i inne czynniki abiotyczne w środowisku” zorganizowanych przez Katedrę Ochrony Środowiska Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie. Konferencja odbywały się w latach: 2006-2008.
 6. „Metoda Leadera – wzmocnienie promocji markowych produktów na rynku usług turystyki wiejskiej” (prowadzący mgr Leszek Leśniak). W trakcie sesji została przedstawiona zwięzła informacja o realizacji Programu Leader w Polsce oraz roli Lokalnych Grup Działania w promowaniu produktów turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, a także zostały przedstawione możliwości współfinansowania promocji usług turystycznych na obszarach wiejskich objętych działaniem LGD, z funduszy Programu Leader, 2007 r.
 7. „Turystyka prozdrowotna w rejonach uzdrowiskowych” (prowadzący prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz). W programie sesji „Turystyka prozdrowotna w rejonach uzdrowiskowych” omawiane były cele i organizacja turystyki prozdrowotnej, głównie pod kątem prezentowania różnorodnych form wypoczynku podnoszących sprawność fizyczną (spacery, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, gimnastyka, biegi, ćwiczenia specjalistyczne, pływanie, aerobik, gry i zabawy relaksacyjne), 2007 r.
 8. Współudział w organizacji XIV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i  Agrobiznesu (SERIA) – 18-21 września 2007 r., dwa wyjazdy studyjne „Perspektywa rolniczej Polski” (Siepraw) i „Aktywizacja społeczności lokalnej” (Kalwaria Zebrzydowska).
 9. „Wiejskie obszary problemowe w procesie konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską”, współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej 4-5 listopada 2004 r.( Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Zakład Doradztwa Rolniczego, KCDRRiOW Oddz. w Krakowie i PTRZG). Przewodniczący konferencji – dr hab. W. Musiał, prof. AR.
 10. „Jony metali i inne czynniki abiotyczne w środowisku”, współudział w organizacji z Katedrą Ochrony Środowiska Rolniczego AR w Krakowie IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, przewodnicząca konferencji – prof. dr hab. M. Jaworska (maj 2004).
 11. „Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce” – Sesja naukowa z okazji 10-lecia działalności  Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, w dniu 2 kwietnia 2004 w Centrum Kongresowym AR w Krakowie. Sesja połączona była z wystawą posterową osiągnięć i dorobku MSDR. Przewodniczący konferencji – prof. dr hab. K. Kosiniak-Kamysz.
 12. „Media lokalne – województwo małopolskie i świętokrzyskie w Unii Europejskiej”. Seminaria adresowane były do przedstawicieli mediów lokalnych, regionalnych i wojewódzkich z obu  województw. Seminarium dla województwa świętokrzyskiego odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach 16-17 kwietnia 2004 r. (68 osób), a dla województwa małopolskiego w Akademii Rolniczej w Krakowie w dniach 23-24 kwietnia 2004 r. (73 osoby). Prowadzenie obrad – dr inż. J. Kania.
 13. „Owies – hodowla, uprawa i wykorzystanie”, 11-12 września 2002 r. we współpracy z Katedrą Szczegółowej Uprawy Roślin AR w Krakowie, przewodniczący – prof. dr hab. T. Zając.
 14. „Turystyka wiejska przyjazna środowisku”, 20 kwietnia 2002 r. w ramach V Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej, wspólnie z Fundacją Prasy i Książki w Warszawie (56 osób). Prowadzenie obrad – dr inż. S. Legutko, mgr L. Leśniak.
 15. „Regionalny rozwój w aspekcie integracji z Unią Europejską” - współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej, we współpracy z Wydziałem Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie – kierunek Zarządzanie i Marketing oraz z Krajowym Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Krakowie, przewodniczący – prof. dr hab. J. Siekierski. Konferencja odbyła się w Akademii Rolniczej w Krakowie, w dniach 6-7 grudnia 2001, wzięło w niej udział 300 osób.
 16. „Współczesne trendy w rozwoju doradztwa rolniczego” – seminarium 6 września 2001 w Krakowie. Udział wzięło 28 osób. Prowadzenie obrad – dr inż. J. Kania.
 17. „Możliwości zastosowania pasz granulowanych w żywieniu koni” - współorganizacja konferencji naukowo-technicznej, wspólnie z Katedrą Hodowli Koni i Katedrą Żywienia Zwierząt AR w Krakowie, Polskim Związkiem Hodowców Koni, przewodniczący – prof. dr hab. K. Kosiniak-Kamysz. Konferencja odbyła się 30 czerwca 2001 w Centrum Kongresowym AR w Krakowie, a uczestniczyło w niej 80 osób.
 18. We współpracy z Katedrą Ochrony Środowiska Rolniczego AR w Krakowie zorganizowano konferencje pt. „Jony metali w środowisku” (w latach: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).
 19. We współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zorganizowano Polsko-Słowackie seminarium nt. „Aktywizacja terenów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej” – opracowano i wydano mapę z lokalizacją gospodarstw agroturystycznych (2001).
 20. Organizacja seminarium pt. „Turystyka wiejska przyjazna środowisku” w ramach IV Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej, połączonej z wystawą rękodzieła artystycznego i kiermaszem kwiatów (2001).
 21. We współpracy z Katedrą Ogólnej Uprawy Roli i Roślin AR w Krakowie zorganizowano konferencję naukową pt. „Rośliny fitosanitarne i regenerujące w płodozmianie” (2000).
 22. Realizowano seminaria szkoleniowe (7) na zlecenie ODR i innych instytucji. Tematyka seminariów była następująca: Metodyka doradztwa rolniczego; kształcenie umiejętności przywódczych liderów społeczności lokalnych; Rozwój przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej; Samoorganizowanie się producentów; Marketing w rolnictwie i gospodarce żywnościowej; Budowanie strategii rozwoju społeczności lokalnych (1998-2000).
 23. XIV Europejskie Seminarium Doradztwa - The Role of Extension Education in a Global World (Doradztwo rolnicze wobec globalizacji problemów wsi i rolnictwa), w której uczestniczyło 66 osób z 23 krajów świata, (1999).
 24. Konferencja z udziałem gości zagranicznych – Kierunki zmian w systemach doradztwa rolniczego na świecie, 68 uczestników, (1999).
 25. Konferencja naukowo-techniczna – Rola rolnictwa i obszarów wiejskich w strategii rozwoju regionalnego, 110 uczestników, (1999).
 26. We współpracy ze Śląską Izbą Rolniczą zorganizowano konferencję nt. „Rola rolnictwa i terenów wiejskich w strategii rozwoju regionalnego” (1999).
 27. Wspólnie z ODR Bielsko-Biała, Częstochowa i Mikołów zorganizowano II seminarium nt. „Zarządzanie doradztwem w województwie śląskim” (1999).
 28. Wspólnie z Fundacją 4H MSDR zorganizowało międzynarodowe seminarium pt. „Kierunki zmian w systemach doradztwa rolniczego na świecie” (z udziałem naukowców z Polski, USA, Grecji, Holandii i Irlandii oraz doradców ODR), (1999).
 29. We współpracy z ODR Bielsko-Biała, Częstochowa i Mikołów organizacja seminarium nt. zasad działania ODR w nowych strukturach administracyjnych kraju (opracowano projekt organizacji i zarządzania doradztwem państwowym w woj. śląskim) (1999).
 30. We współpracy z ODR Karniowice zorganizowano seminarium pt. „Promocja działalności agroturystycznej” (1999).
 31. Konferencja zorganizowana w siedzibie Senatu RP nt. Rola doradztwa w procesach modernizacji i integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską, (1998).
 32. Wspólnie z ODR w Częstochowie oraz Krakowskim Oddziałem CDiEwR zorganizowano konferencję naukowo-techniczną pt. „Systemy wiedzy rolniczej i informacji u progu XXI wieku – wyzwania dla doradztwa rolniczego”, 60 uczestników (1998).
 33. Organizacja seminarium podsumowującego efekty uzyskane w toku realizacji projektu PHARE pt. „Podstawy systemu praktycznego szkolenia rolników regionu południowo-wschodniej Polski” (1998).
 34. Organizacja seminarium promocyjnego Instytutu Zootechniki połączonego z posiedzeniem Rady Stowarzyszenia. W czasie seminarium zaprezentowana została działalność naukowo-badawcza Instytutu (1998).
 35. Zorganizowano w ODR Bielsko-Biała seminarium nt. „Organizacja i finansowanie doradztwa rolniczego w 1999” (1998).
 36. We współpracy z Zakładem Szczegółowej Uprawy Roślin AR w Krakowie zorganizowano konferencję naukową nt. „Nawozy zielone w integrowanym systemie produkcji rolniczej”, (1997).
 37. We współpracy z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych i Niemieckim Związkiem Uniwersytetów Ludowych zorganizowano seminarium nt. „Kształcenie ustawiczne mieszkańców wsi” (1997).
 38. Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizowano dla specjalistów doradztwa seminarium pt. „Doradztwo rolnicze w USA i Polsce” (1997).
 39. Wspólnie z Krakowską Izbą Rolniczą zorganizowano seminarium pt. „Współpraca regionalna izb rolniczych. W seminarium wzięli udział prezesi i dyrektorzy 11 izb rolniczych z Polski południowej (1997).
 40. Wspólnie z Zakładem Doradztwa Rolniczego AR w Krakowie zorganizowano seminarium pt. Rola i znaczenie doradztwa rolniczego jako stosowanej dyscypliny wiedzy”. Seminarium to połączone było z promocją pierwszego polskiego wydania książki prof. Van den Bana pt. „Doradztwo rolnicze”, (1997).
 41. Konferencja krajowa – Nowoczesne metody i techniki rozwiązywania problemów doradczych w rolnictwie i społecznościach lokalnych, 76 uczestników, (1996).
 42. Konferencja naukowo-techniczna – Rola doradztwa w gospodarce rynkowej w aspekcie dostosowywania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej, 115 uczestników, (1995).
 43. Konferencja krajowa – Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej, 201 uczestników, (1994).