Czasopismo „Wieś i Doradztwo” jest kwartalnikiem, redagowanym i wydawanym od 1995 r. przez Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego oraz Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Czasopismo skierowane jest głównie dla doradców, administracji rolnej i przedsiębiorców. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia z zakresu metodyki doradztwa, agrobiznesu, marketingu, ekologii, ekonomiki i organizacji gospodarstw, technologii produkcji, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, dziedzictwa kulturowego, reportaże o konkretnych sukcesach w doradztwie itp.

 W czasopiśmie są przewidziane następujące działy:

  • Doradztwo i edukacja
  • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
  • Ekologia i ochrona krajobrazu
  • Technologia produkcji
  • Kronika MSDR.

 Materiał do publikacji nie powinien przekraczać 10 stron maszynopisu (tekst, tabele, ilustracje, wykresy). Należy go przesłać e-mailem (edytor tekstu Word) lub dostarczyć na płytce CD-ROM w formacie: czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 2,5cm z lewej i prawej strony), zdjęcia należy dołączać jako osobne pliki JPG.

 

Układ maszynopisu powinien być następujący:

  • imię i nazwisko autora(ów),
  • nazwa uczelni / katedry / instytucji,
  • tytuł (dużymi literami),
  • tekst wraz z tabelami i wykresami oraz spisem cytowanej literatury.

 Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, ograniczenia ilości rycin, tabel i wykresów w ramach opracowania redakcyjnego.

 ZAPRASZAMY!

 

Adres redakcji:

Małopolskie Stowarzyszenie

Doradztwa Rolniczego

ul. Czysta 21, pokój 124

31-121 Kraków

tel. +48 12 662 43 28, 12 662 43 31

e-mail: zdr@ur.krakow.pl

 ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61