Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (w skrócie MSDR) działa od 25.05.1993. Posiada osobowość prawną (jest zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie pod nr 928) i zrzesza osoby fizyczne oraz prawne. Stowarzyszenie jest również zarejestrowane w Central Consultancy Register of DG1A w Brukseli pod nr CCR 18786.

 

Główne kierunki działania:

  • edukacja z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i integracji europejskiej,
  • tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju doradztwa rolniczego i edukacji rolniczej,
  • wykorzystanie potencjału intelektualnego i badawczego uczelni i jednostek naukowo-badawczych w realizacji zadań zgłaszanych przez praktykę rolniczą,
  • rozwój doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego, prawnego i finansowego dotyczącego infrastruktury gospodarczej wsi, gminy i regionu,
  • popularyzacja problematyki ochrony środowiska,
  • umacnianie więzi zawodowej pracowników doradztwa rolniczego i edukacji rolniczej,
  • inspirowanie i rozwijanie twórczych inicjatyw zmierzających do rozwoju środowisk lokalnych.

 

Działalnością Stowarzyszenia kieruje 8-osobowy Zarząd. Za ustalanie kierunków działalności odpowiedzialna jest 15-osobowa Rada Stowarzyszenia, która sprawuje również nadzór nad realizacją zadań. Pozostali członkowie to specjaliści z różnych dziedzin: ekonomii, zarządzania, rolnictwa, ogrodnictwa, agroturystyki, leśnictwa, techniki rolniczej, technologii żywności, kształtowania środowiska i innych.

Stowarzyszenie posiada zaplecze techniczne i środki finansowe pozwalające na sprawną administrację i zarządzanie projektami.

Stowarzyszenie było organizatorem i realizatorem kilkudziesięciu kursów oraz programów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, agroturystyki, badań rynku, zarządzania firmą, metodyki budowania strategii rozwoju lokalnego, kształcenia umiejętności komunikowania, WPR, Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Kursy te kierowane były do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w średnich szkołach rolniczych, rolników prowadzących gospodarstwa rolne i gospodarstwa agroturystyczne, osób zajmujących się dodatkową działalnością pozarolniczą, liderów wiejskich, właścicieli małych firm, doradców ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych, przedstawicieli samorządów lokalnych, pracowników Oddziałów Regionalnych ARiMR, osób pozostających bez pracy oraz młodzieży wiejskiej.

Stowarzyszenie zajmuje się również działalnością wydawniczą, przygotowując i publikując własne czasopismo (kwartalnik „Wieś i Doradztwo”, 89 numerów na koniec 2016 roku), książki i podręczniki, materiały edukacyjne dla uczestników programów szkoleniowych organizowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie.ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61