1. „Warunki i tryb kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt” – szkolenia kwalifikacyjne, zorganizowane wspólnie z Katedrą Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny UR w Krakowie, 2011 r. (3 kursy), 2012 r. (2 kursy); 2013 r. (2 kursy); 2012 r. (1 kurs); łącznie 2011-2014 r. (8 kursów po ok. 20 osób).
 2. „Warunki i tryb kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt” – szkolenia kwalifikacyjne, zorganizowane wspólnie z Katedrą Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny UR w Krakowie, 2007-2010 (8 kursów - 120 osób).
 3. „Wdrażanie systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – HACCP” – dla piekarni Małopolskiej Spółdzielni Handlowej „Wizan” w Andrychowie oraz Zakładu Rzeźnictwo i Wędliniarstwo J. Tomczyk w Gierałtowicach; dwa projekty szkoleniowo-doradcze (III etap), 2007 r.
 4. „Warunki i tryb kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt” – cztery szkolenia kwalifikacyjne, zorganizowane wspólnie z Zakładem Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego AR w Krakowie w latach 2004-2005 (92 osoby).
 5. „Szkolenia pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”: Podkarpacki Oddział Regionalny (4-5 marca 2004) – „Fundusze Strukturalne”, udział wzięło 28 osób; Małopolski Oddział Regionalny (7-8 kwietnia 2004) – „Fundusze Strukturalne”, udział wzięło 43 osoby; Opolski Oddział Regionalny (16 grudnia 2004) – „Kryteria doboru maszyn i urządzeń rolniczych”, udział wzięło 25 osób.
 6. „Konserwacja i pielęgnacja drzew i krzewów”  - dwa 45 godzinne kursy kwalifikacyjne (4.01.-25.03., 15.05.-30.06.2002) wspólnie z Katedrą Użytkowania Lasu i Drewna AR w Krakowie.
 7. „Wspólna polityka ekologiczna” - kurs trzydniowy, 25-27 września 2001, Kamienica, we współpracy z UWM w Olsztynie, w ramach projektu Tempus. Udział wzięło 32 osoby.
 8. „Zarządzanie doradztwem” – kurs zorganizowany wspólnie z Zakładem Doradztwa Rolniczego i Zakładem Rolnictwa Światowego AR oraz WODR w Boguchwale, na zlecenie USAID z Waszyngtonu. Kurs obejmował 42 godziny zajęć i wizyt studyjnych i miał miejsce w WODR w Boguchwale, 16-20 lipca 2001. Uczestnikami kursu było 11 doradców i menedżerów z Kosowa - FRJ.
 9. „Rozwój umiejętności zasobów ludzkich” - w ramach projektu zorganizowano 33 szkolenia bezrobotnych. Zakres szkoleń obejmował: kształcenie umiejętności kreatywnych na rynku pracy, zasad rozpoczęcia i rozwijania działalności gospodarczej, prowadzenia i rozwijania działalności agroturystycznej, zarządzania firmą oraz umiejętności obsługi komputera.
 10. „Mała przedsiębiorczość w środowisku wiejskim” - we współpracy z ODR Bielsko-Biała przeprowadzono cykl szkoleń na terenie powiatu bielskiego (2000).
 11. „Zarządzanie marketingowe firmą nasienną” - we współpracy z Centrum Agrobiznesu Uniwersytetu Purdue zorganizowano w USA kurs na poziomie zaawansowanym (2000).
 12. „Zarządzanie strategiczne firmą nasienną” – kurs zorganizowano we współpracy z Polską Izbą Nasienną w Poznaniu oraz Centrum Agrobiznesu Uniwersytetu Purdue (1999-2000).
 13. „Konserwacja i pielęgnacja drzew i krzewów” – kurs zorganizowano wspólnie z Wydziałem Leśnym AR w Krakowie (1999).
 14. „Budowa strategii rozwoju lokalnego” - zorganizowano i przeprowadzano szkolenia dla doradców ODR Lubniewice, Sielinko i Bielice (1999).
 15. „Doskonalenie zawodowe kadry doradczej, społecznych rad doradztwa rolniczego, samorządów i członków izb rolniczych” – szkolenia prowadzono w ramach grantu MR (1999).
 16. „Doradztwo w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie integracji z UE” - w ramach projektu APPLE-SIERRA zrealizowano cykl szkoleń w ODR w Bielsku-Białej, Karniowicach, Iwoniczu, Mikołowie i Nawojowej oraz w AR w Krakowie. Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia: Doradztwo w procesie identyfikacji i rozwiązywania problemów; Nowoczesne metody i techniki w doradztwie; Przywództwo w rozwoju obszarów wiejskich; Samodzielne podejmowanie działalności gospodarczej w agrobiznesie (1998).
 17. „Dostosowanie strukturalne polskiego rolnictwa do struktur UE” oraz „Aktywizacja społeczności lokalnych” - przeprowadzono cykl szkoleń w ramach realizowanych grantów MR (1998).
 18. We współpracy z University of Newcastle-upon-Tyne i Scottish College of Agriculture (w ramach projektu ASAP/FAPA) zorganizowano i przeprowadzono pięć 10-dniowych kursów z zakresu marketingu, w tym 2 kursy z zakresu marketingu produktów rolniczych, 1 z zakresu marketingu produktów żywnościowych, 1 z zakresu marketingu produktów ogrodniczych i 1 z zakresu badań rynku. (1997-1998).
 19. We współpracy z Land O'Lakes, w ramach programu RAAPS, zorganizowano I przeprowadzono 4-dniowe kursy z zakresu marketingu i zarządzania dla właścicieli małych firm. Ogółem zorganizowano 24 kursy, w tym 14 z zakresu marketingu produktów żywnościowych, 8 kursów zarządzania finansowego oraz 2 kursy badań rynku, 1994-1998.
 20. We współpracy z ODR zrzeszonymi w MSDR zorganizowano i przeprowadzono kursy i szkolenia nt.: metodyka doradztwa rolniczego, kształcenie umiejętności przywódczych liderów społeczności lokalnych, budowanie strategii rozwoju lokalnego, przedsiębiorczość rolnicza i pozarolnicza, zunifikowany system rachunkowości gospodarstw rolnych, marketing w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, programy dostosowania polskiego rolnictwa do struktur UE, 1997.
 21. Zorganizowano szkolenie dyrektorów ODR pt. „Doskonalenie systemu państwowego doradztwa rolniczego” (1997).
 22. „Szanse i zagrożenia wynikające z integracji polskiego rolnictwa i agrobiznesu z UE” - przeprowadzono cykl szkoleń w województwach: krakowskim, bielskim i rzeszowskim (1997).
 23. „Jak prowadzić biznes na wsi”, „Strategia i marketing w twojej firmie”, „Podatki w twojej firmie” – cykl szkoleń zorganizowanych wspólnie z agencją MARR w Mielcu (1997).
 24. We współpracy z Centrum Agrobiznesu Purdue University, Indiana, USA, Stowarzyszenie zorganizowało cztery 5-dniowe szkolenia z zakresu zarządzania marketingowego i finansowego w firmie. Ogółem przeszkolono 104 menedżerów, dla których zorganizowano także wizyty studyjne w USA.
 25. We współpracy z Purdue University, Indiana, USA, (grant Mellon Foundation) Stowarzyszenie zorganizowało cztery 5-dniowe kursy z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania w agrobiznesie, dla nauczycieli średnich szkół rolniczych, doradców rolniczych i studentów specjalizacji marketing i zarządzanie, 1995-1997.