1. „Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie małopolskim”, umowa nr 00024-6900-FA1900426/13, realizowana w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013, czerwiec 2014 – czerwiec 2015  (kierownik – mgr Jan Boczkowski), w konsorcjum z MODR w Karniowicach. W ramach projektu przeszkolono 6 472 rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin (łącznie 260 szkoleń, teren woj. małopolskiego). Wydano dwa poradniki dla rolników pt. „Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie małopolskim” (poziom podstawowy i uzupełniający).
 2. „Szkolenia w zakresie cross-compliance w woj. małopolskim”, nr umowy 00004-6900-FA1900350/11, realizowana w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013, czerwiec 2013 – październik 2014  (kierownik – mgr Jan Boczkowski), w konsorcjum z MODR w Karniowicach i MIR w Krakowie. W ramach projektu przeszkolono 3418 rolników w zakresie cross-compliance (170 szkoleń, teren woj. małopolskiego). Wydano poradnik dla rolników pt. „Szkolenia w zakresie cross-compliance w województwie małopolskim”.
 3. „Wizyta studyjna w Krakowie 10. specjalistów gospodarstw agroturystycznych z obwodu Połtawskiego na Ukrainie”. Projekt finansowany przez Program RITA/STP- Wizyty Studyjne w Polsce 2012, umowa dotacji RITA/STP-P/2012/5, projekt realizowany w dniach 29.08-29.09.2012 r.
 4. „Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich Ukrainy” (projekt RITA-2011-037). Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Połtawska Obwodowa Społeczna Organizacja „Oficjalna Służba Doradztwa Rolniczego” zawiązując partnerstwo w ramach Programu RITA przygotowały projekt, którego celem było przekazanie wiedzy na temat prowadzenia wsparcia i promocji przedsiębiorczości w obwodzie połtawskim poprzez rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich (kierownik – mgr inż. Tadeusz Biedroński). W ramach projektu przeprowadzono 5-dniowy kurs szkoleniowy wraz z wizytą w ukraińskich gospodarstwach agroturystycznych. Miejscem szkolenia była Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza. Szkolenia odbyły się w dniach 12-16 marca 2012. Adresatkami szkolenia było 19 kobiet (12 zaplanowanych + 7 dodatkowych, które same pokryły koszty uczestnictwa) z obszarów wiejskich obwodu połtawskiego na Ukrainie. Były to osoby, które zamierzają prowadzić działalność agroturystyczną. W rezultacie szkolenia powstało 16 biznesplanów.
 5. „Wsparcie aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców na wsi ukraińskiej w celu podniesienia ich jakości życia poprzez promocję agroturystyki jako narzędzia aktywizacji zawodowej”. Projekt nr 382/2011 był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Projekt realizowano w dniach 07.03.2011 – 31.10.2011 (kierownik – dr Krzysztof Klęczar). Koordynatorem projektu był Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, partnerami: Stowarzyszenie „Zielony Krzyż” (Green Cross Society) z Lwowa (Ukraina) oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.
 6. „Konieczność przestrzegania zasad wzajemnej zgodności jako niezbędny warunek uzyskiwania dopłat bezpośrednich – zasięg wojewódzki”, Umowa nr 00006-6900-FA1900050/09 realizowana w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lipiec 2010 – czerwiec 2012,  (kierownik – mgr Jan Boczkowski), w konsorcjum z MODR w Karniowicach i MIR w Krakowie. W ramach projektu planowane jest przeszkolenie 5 060 rolników w zakresie cross-compliance (253 szkolenia, teren województwa małopolskiego). Wydano poradnik dla rolników pt. „Konieczność przestrzegania zasad wzajemnej zgodności jako niezbędny warunek uzyskiwania dopłat bezpośrednich - zasięg wojewódzki”.
 7. „Wzmocnienie proekologicznego stylu życia młodzieży zamieszkującej dorzecze pradoliny górnej Wisły”, Umowa nr 0118/S/3/2009 realizowana w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, lipiec 2009 – 30 września 2010, (kierownik – dr inż. Stanisław Legutko). W ramach projektu realizowane były interaktywne szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pt. „Jak odpowiedzialnie korzystać ze środowiska” - objęły one 4 cykle tematyczne dla wybranych, 25. osobowych grup uczniów w zakresie: bioróżnorodności, ochrony wód, produkcji odpadów i zrównoważonego rozwoju, łącznie w projekcie zostało przeszkolonych 1 309 uczniów. W gminach gdzie realizowano szkolenia prowadzono również debaty z samorządowcami, nauczycielami oraz działaczami społecznymi przy udziale młodzieży, w debatach uczestniczyło po ok. 50 osób (łącznie 2 698 osób). Na zakończenie odbyła się konferencja podsumowująca. W ramach projektu wydano specjalny numer Wsi i Doradztwa - nr 4 (64) z 2010 r.
 8. „Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich (konieczność przestrzegania wymogów tzw. cross-compliance) – zasięg wojewódzki”, Umowa nr S/25/002/06 w ramach Programu Operacyjnego SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" - Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym – Szkolenia, 1 lutego 2007 - 31 marca 2008, (kierownik – dr inż. Stanisław Legutko), w konsorcjum z MODR w Karniowicach i MIR w Krakowie. W projekcie przeszkolono 8 738 rolników w zakresie cross-compliance (283 szkolenia, teren województwa małopolskiego). Wydano poradnik dla rolników pt. „Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich oraz płatnościami w ramach zrównoważonego gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych”.
 9. „Orawa bogata naturą, bogata kulturą” pilotażowy program LEADER+ umowa nr L/01/060/2005 w ramach SPO-Rol, 2005-2006 (kierownik – dr U. Ziemiańczyk), przeszkolono ponad 200 osób, wydano dwa foldery i dwuczęściowy informator promujące Orawę oraz program LEADER+ w łącznym nakładzie 15 000, powołano do życia LGD i zarejestrowano ją w formie Stowarzyszenia Rozwoju Orawy oraz przygotowano zintegrowaną strategię rozwoju obszarów wiejskich dla Orawy (gmina Lipnica Wielka i Jabłonka).
 10. „Wsparcie doradztwa rolniczego na obszarze województwa małopolskiego”, Umowa D/7/2005 w ramach SPO-Rol, 2005-2006 (kierownik – dr hab. inż. J. Kania, prof. UR) w konsorcjum z MODR w Karniowicach, MIR w Krakowie i CDR Oddział w Krakowie. Liczba zrealizowanych wniosków: 88093 – płatności bezpośrednie, 282 – renty strukturalne, 4267 – wsparcie gospodarstw niskotowarowych, 990 + 1080 – programy rolnośrodowiskowe, 382 – dostosowanie gospodarstw do standardów UE, 494 + 141 – inwestycje w gospodarstwach rolnych, 13 – ułatwienie startu młodym rolnikom, 192 + 27 – różnicowanie działalności rolniczej, 1231 – doradztwo grupowe.
 11. „Szkolenia małopolskich rolników w zakresie dobrostanu zwierząt” – projekt w ramach SPO-Rol, 2005-2006 (kierownik – mgr H. Dankowiakowski), w konsorcjum z MIR w Krakowie – lider, Instytutem Zootechniki oraz CDR Oddział w Krakowie.
 12. „Agroturystyka i usługi towarzyszące” Projekt SAPARD PL-6-07/03, 2005 (kierownik – dr S. Legutko), w konsorcjum ze Związkiem Chłopów Bawarskich – Monachium, Niemcy, Wyższą Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie, DOOR Polska Sp. z o.o. w Warszawie i Europejskim Centrum Doradztwa i Szkoleń w Białymstoku; w ramach projektu zrealizowano 11 14.dniowych szkoleń na poziomie podstawowym, 12 14.dniowych na poziomie zaawansowanym i 11 9.dniowych na poziomie specjalistycznym; przeszkolono łącznie 762 osoby, ponadto zorganizowano jednotygodniowy wyjazd studyjny do Bawarii dla 80. osób, wydano 21 broszur szkoleniowych, materiały do ćwiczeń oraz zwarte opracowanie książkowe o objętości 246 stron w nakładzie 3000 egzemplarzy. W realizacji projektu uczestniczyło 15 WODR i dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i specjalistów zakładowych można było zrealizować ten projekt w skróconym okresie czasu, tj. z 14 miesięcy do 5,5 miesiąca. W projekcie zaangażowanych było 56 ekspertów krajowych wywodzących się ze środowisk naukowych Krakowa, Warszawy, Białegostoku.
 13. „Szkoła przedsiębiorczości dla doradców rolnych”, ZPORR-WUP Katowice, 2005, w konsorcjum z Częstochowskim Stowarzyszeniem Małej Przedsiębiorczości – lider (kierownik – mgr J. Lupa), Śląskim ODR w Częstochowie, PUP w Częstochowie oraz Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Na kursie obejmującym 260 godzin zajęć przeszkolono 178 doradców rolnych z województwa śląskiego.
 14. „Młodzież promotorem i doradcą - jak korzystać z możliwości, które tworzy Unia" 2004-2005, realizowany w pięciu województwach Polski południowo-wschodniej: lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie (kierownik – dr S. Legutko). Projekt dofinansowany był przez Fundację „Fundusz Współpracy” umowa nr NGO-BPW04.2 2004/15/KP (we współpracy z 95 szkołami rolniczymi w 5 województwach).
 15. „Z doradcami doradzamy rolnikom” nr AINFO/3.4/2003media12/KP, 2003-2004 (kierownik – dr S. Legutko); dofinansowany przez Fundusz Współpracy ze środków Programu Agro-Info, realizowany przez redakcję czasopisma „Wieś i Doradztwo” (we współpracy z ODR z całego kraju).
 16. „Szkoła przedsiębiorczości, czyli jak zostać przedsiębiorcą”. Grant NBP w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej, kontrakt nr PEE/NGO 324, 2003-2004 (kierownik – dr J. Kania), dwa 5-dniowe szkolenia z udziałem 50 osób, Iwonicz - we współpracy z ODR Boguchwała i Ustroń - ODR Bielsko-Biała.
 17. Cykl szkoleń we współpracy z ODR Bielsko-Biała w ramach działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi. Granty ARiMR w Warszawie (kierownik – mgr W. Nogaś), 2001, 2002, 2003, 2004. Szkolenia realizowane w szkołach na terenie powiatów Bielsko-Biała, Żywiec, Cieszyn.
 18. ”Nabywanie umiejętności wykorzystania pomocy przedakcesyjnej i kredytowej dotyczącej przygotowywania planów działalności gospodarczej, oceny wykonywalności projektów i przygotowania wniosków do instytucji finansowych” (kierownik – dr S. Legutko). Grant szkoleniowy Wojewody Małopolskiego nr ŚR. VIII.6041/25/2003, 2003.
 19. „Cykl konferencji nt. wdrażania Programu SAPARD”. Projekt SAPARD PL-7-03/01, 2003 (kierownik – dr J. Kania). W 16 dwudniowych konferencjach wojewódzkich wzięło udział 1854 osoby, które zapoznano z doświadczeniami i efektami pierwszego etapu wdrażania programu SAPARD oraz zasadami właściwego przygotowania wniosków do działań zawartych w programie SAPARD.
 20. „Szkoła przedsiębiorczości, czyli jak zostać młodym przedsiębiorcą” – dwa pięciodniowe kursy szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz doradców ODR zajmujących się przedsiębiorczością na obszarach wiejskich (ZSR Marcinkowice, WODR Modliszewice – Ośrodek Szkoleniowy w Pińczowie). Kierownik – dr J. Kania. Grant NBP nr 343/NGO 2002/2003, w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej.
 21. „Działania na rzecz pozyskiwania alternatywnych źródeł dochodu w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki” (zadanie o zasięgu międzynarodowym), we współpracy z MODR w Krakowie zs. w Karniowicach i Słowackim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Agroturystycznych (kierownik – dr S. Legutko). Grant Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr umowy SR.VIII. 6041/54/2002.
 22. „Dostosowanie polskiego sektora rolno-żywnościowego do wymogów określonych w systemie prawnym UE w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego” (zadanie o zasięgu krajowym we współpracy z ODR z następujących województw: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie i lubelskie). Kierownik – dr S. Legutko. Grant  MRiRW Nr RW 076DOO DOT–46/2002.
 23. „Więcej wiesz chętniej oszczędzasz” wraz z organizacją konkursu pod hasłem „Moje doświadczenia z oszczędzaniem w socjalizmie i kapitalizmie” (kierownik – dr S. Legutko). Grant NBP nr 83/M w ramach Otwartego Konkursu dla Mediów, 2002. Projekt był realizowany przez Redakcję czasopisma „Wieś i Doradztwo”.
 24. „Działania na rzecz pozyskiwania alternatywnych i dodatkowych źródeł dochodu w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Projekt był finansowany poprzez grant Wojewody Małopolskiego. Umowa nr RO.III-6041/77/2001 (kierownik – mgr G. Poloczek), w ramach grantu zorganizowano w dniach 21-24 października 2001, na terenie Krainy Ruzomberok i województwa małopolskiego polsko-słowackie seminarium nt. „Aktywizacja terenów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej” oraz opracowano i wydano mapę z lokalizacją gospodarstw agroturystycznych.
 25. „Poszukiwać pracy czy rozpocząć działalność gospodarczą w turystyce wiejskiej – agroturystyce” – projekt edukacyjny, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej – w okresie od kwietnia do czerwca 2001 (kierownik – mgr W. Nogaś). Kursy zlokalizowane były w powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Zorganizowano 17 kursów 20-dniowych, na których przeszkolono łącznie 375 osób.
 26. „Nauka umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia – Jak rozpocząć działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej” – na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, wspólnie z ODR Bielsko-Biała i Mikołów (kierownik – mgr W. Nogaś). Zorganizowano 14 kursów 16-dniowych. W programie uczestniczyło 347 bezrobotnych oraz rolników i domowników z terenu powiatów: pszczyńskiego, cieszyńskiego, bielskiego i żywieckiego (2001).
 27. „Rozwój umiejętności zasobów ludzkich w regionie Małopolski” – projekt INRED. Projekt realizowany był przez międzynarodowe konsorcjum, w składzie: MSDR (lider ze strony polskiej), Fundacja AR w Lublinie, WODR Boguchwała, CheckMark IMK Advies, Holandia (lider konsorcjum), DLV Agriconsult BV, Holandia, RKW Sachsen GmBH, Dienstleistung und Beratung, Niemcy, kontrakt nr PL 9706/02/01, 1999-2000.
 28. „Szkolenia regionalne z zakresu integracji rolnej” - projekt edukacyjny FAPA, realizowany przez konsorcjum międzynarodowe w składzie: MSDR (lider konsorcjum), DLV Agriconsult B.V., Holandia, Ekspert-SITR Koszalin, kontrakt nr PL 9607-02-16-765P, 1999-2000.
 29. „Ekonomiczne i prawne podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju terenów wiejskich” - studium podyplomowe. Grant UKIE, w ramach programu Management Box, FIESTA II, PL 9316/01.01/I-48, 1998 (38 absolwentów).
 30. „Rola doradztwa rolniczego w procesie rozwoju obszarów wiejskich i integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską” - Projekt PHARE/SIERRA-APPLE, PL 0174, 1998.
 31. „Rozwój obszarów wiejskich a integracja z Unią Europejską” – studium podyplomowe (2 semestry) – zorganizowane w ramach projektu PHARE/FAPA, PL 9607-02-16/765, 1999-2000, 34 absolwentów.
 32. Projekt PHARE składający się z trzech komponentów: A. Podstawy systemu praktycznego szkolenia rolników regionu południowo-wschodniej Polski; B. Model praktycznego szkolenia uczniów szkół rolniczych; C. Szkolenie liderów społeczności wiejskiej, kontrakt nr PL 9312/08-01/334P,1997-1998.
 33. „Rozwój handlowo-produkcyjny organizacji rolników w południowo-wschodniej Polsce” – projekt FAPA, kontrakt nr PL 9312/08/01/474P i 475P, 1996-1997.
 34. „Marketing produktów rolniczych i żywnościowych” - projekt edukacyjny FAPA, kontrakt nr P9312-04-03, krótkoterminowe kursy szkoleniowe dla nauczycieli szkół rolniczych, realizowane w konsorcjum z FDPA, ART, Cranfield University GB, VL Greece 1995-1996.
 35. „Kształcenie liderów wiejskich w zakresie ekonomii rynku, w celu rozwijania działalności rolniczej w gminach południowej Polski” - projekt edukacyjny FAPA, kontrakt nr PL 9105/03/11/284P.
 36. „Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w agrobiznesie” - projekt FAPA, nr kontraktu PL 9105/03/11/225P, 1995.
 37. „Program przebudowy systemu intelektualnego wspierania rozwoju wsi i rolnictwa” - projekt FAPA/ASAP, 1994, (współudział).