1.   „Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego” - GRANT MNiSW – nr N N112 129036–2010. Projekt obejmował: wykonanie pogłębionych badań ankietowych typu monograficznego wśród 16 WODR oraz w CDR, a także wykonanie badań terenowych.

 

2.  „Spółdzielczość wiejska w aktywizacji środowisk lokalnych”. Grant KBN prowadzony przez  Katedrę Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa AR w Krakowie, 2005 (kierownik – dr Bronisław Brzozowski).

 

3.  „Ocena rozwoju polskiej, sterowanej mikoryzacji sadzonek drzew leśnych wraz z wdrożeniem wyników badań” Umowa nr 525/04/Wn50/NE-PR-Tx/D z dnia 22 listopada 2004 r., we współpracy z Katedrą Fitopatologii Leśnej AR w Krakowie (kierownik tematu - prof. dr hab. Stefan Kowalski). Zrealizowano dwa etapy badań.

 

4.   Supply Chains Linking Food SMEs In Europe’s Lagging Rural Areas „SUPPLIERS” (Łańcuchy dostawcze MŚP sektora żywnościowego w mniej rozwiniętych regionach wiejskich Europy) - projekt badawczy, kierownik – dr J. Kania, etap 3 i ostatni realizowany pod kierunkiem SAC Aberdeen z udziałem innych partnerów z UE, tj. Coventry University, University College of Wales – Wielka Brytania, TEAGASC – Irlandia, ENITAC.DQE i University of Caen – Francja, University of Patras – Grecja, University of Helsinki – Finlandia. Program realizowany był w ramach 5 Programu Ramowego UE (umowa nr QLK5-CT-2000-00841), przez pracowników  Zakładu Doradztwa Rolniczego, Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa i Zakładu Rolnictwa Światowego AR w Krakowie przy współpracy WSIRiZ w Ropczycach i  MODR w Krakowie, Oddział w Nawojowej, 2001-2004.

 

5.  „Waloryzacja polskiego sera Oscypka”, wspólnie z Groupe de Recherche at D’echanges Technologiques (GRET) z Paryża, Francja. Grant MSZ Francji (2001-2003) i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego (2003). Kierownik – dr J. Kania.