Woda – źródło życia w rolnictwie

25-04-2023

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W 2023 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn.

"Woda – źródło życia w rolnictwie"

Celem operacji jest przeprowadzenie na terenie województwa pilotażowej serii 8 szkoleń dla rolników. W czasie szkolenia przekażemy rolnikom z terenu województwa małopolskiego informację o konieczności retencjonowania wody w gospodarstwach rolnych oraz o możliwościach zapobiegania niekorzystnym zjawiskom związanym zarówno z niedoborem jak też nadmiarem wody jako jednego z głównych czynników warunkujących możliwość prowadzenia prawidłowej produkcji rolnej. Wykorzystanie w trakcie operacji szerokiej wiedzy i doświadczenia jaką dysponują wykładowcy związani zawodowo zarówno z pracą w otoczeniu rolnictwa jak też w państwowej jednostce szkolnictwa wyższego umożliwi przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowym zagospodarowaniem i wykorzystaniem przez rolników dostępnych zasobów wodnych. Zarówno problematyka dotycząca zabezpieczenia dostępności wody jak też ochrony upraw przed ujemnymi skutkami nadmiernej jej podaży stanowi podstawę do racjonalnego planowania produkcji oraz maksymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów.

Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich województwa Małopolskiego poprzez podniesienie ich walorów służących prowadzenia produkcji rolnej co zaowocować może zwiększeniem atrakcyjności pracy w rolnictwie jako głównej ścieżki zawodowej wybieranej m.in. przez młodych ludzi. Ponadto modernizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przejście na rolnictwo niskoemisyjne zgodne z wprowadzanymi w życie wymogami ekoschematów zwiększy również atrakcyjność terenów wiejskich naszego województwa jako miejsca oferującego atrakcyjne warunki zamieszkania również dla osób nie związanych bezpośrednio z rolnictwem. Ewentualne zwiększenie ilości małych zbiorników retencyjnych, przy ich odpowiednim zagospodarowaniu, pozwoli również na zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa Małopolskiego. Wszystkie powyższe założenia powodować będą rozwój obszarów wiejskich pociągając za sobą nie tylko wzrost atrakcyjności tych terenów ale również rozwój niezbędnej infrastruktury, usług oraz powstawanie nowych miejsc pracy niekoniecznie związanych bezpośrednio z rolnictwem.

Partnerzy projektu:

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.plul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61