Wyjazd studyjny do Chorwacji "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli" - sprawozdanie

7-10-2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W wyjeździe studyjnym do Chorwacji uczestniczyło 20 osób. Grupa składała się z przedstawicieli czterech województw: małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego i obejmowała: 3 przedstawicieli wnioskodawców projektu, po 1 przedstawicielu każdego partnera projektu, 3 przedstawicieli spółdzielczości, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, 3 przedstawicieli jednostek naukowych, 1 przedstawicielu JST, 1 przedstawicielu przedsiębiorców, 4 rolników indywidualnych

W ramach projektu została również wydana broszura dostępna w formie elektronicznej pod adresem : "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli"

Sprawozdanieul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61