Wyjazd studyjny "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii" - sprawozdanie

7-10-2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W wyjeździe studyjnym do Szwajcarii uczestniczyło 20 osób. Grupa składała się z terenu województwa małopolskiego (8 osób), śląskiego (4 osoby), lubelskiego (4 osoby) i podkarpackiego ( 4 osoby) ). W tym : trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych.

W ramach projektu została również wydana broszura dostępna w formie elektronicznej pod adresem : "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii"

Sprawozdanieul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61