"Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli." - wyjazd studyjny

26-08-2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego prowadzi nabór uczestników na pięciodniowy wyjazd studyjny "Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim  na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli."
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z systemem  transferu wiedzy i informacji w rolnictwie chorwackim oraz tworzeniem wartości dodanej na poziomie gospodarstwa na przykładzie gospodarstw z uprawą winorośli, rozpoznanie mocnych stron systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim w kontekście polskiego systemu, rolę Uniwersytetu, jednostek doradczych  i innych aktorów uczestniczących w systemie transferu wiedzy do gospodarstw.
Wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego (8 osób), śląskiego (4 osoby), lubelskiego (4 osoby) i podkarpackiego  ( 4 osoby):w tym : trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych.

Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania wyjazdu: 5 dni
Termin: 26-30 września 2021 r.

Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie przekraczania granic, wynikające z sytuacji epidemicznej, w wyjeździe mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby posiadające unijny certyfikat COVID-19.
Więcej szczegółów na temat zasad sanitarnych obowiązujących uczestników wyjazdu w załączniku "Zasady udziału w wyjeździe studyjnym do Chorwacji".

Planowany harmonogram wyjazdu przewiduje:
I Dzień
6.00 – Wyjazd uczestników z Krakowa
13.00 – obiad w drodze
19.00- kolacja w hotelu
Nocleg w Zagrzebiu lub okolicy
II Dzień
8.00 – śniadanie w hotelu
9.00 –wizyta w Uniwersytecie w Zagrzebiu - Wydział Rolniczy, z przedstawicielami Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarządzania i Przedsiębiorczości Wiejskiej, Uprawy Winorośli i Enologii,
11.00-  zwiedzanie eksperymentalnej stacji do uprawy winorośli. Transfer wiedzy rozpoczyna się od nauki. Organizacja Uniwersytetu, wydziałów dotyczących wsi i rolnictwa, organizacja przepływu wiedzy i technologii do praktyki to najważniejsze tematy z którymi chcemy się zapoznać w trakcie spotkania.
13.00- obiad w gospodarstwie winiarskim
14.00 – wizyta w gospodarstwie zajmującym się produkcją wina. Gospodarstwo jest nastawione na uprawy tradycyjnych odmian winorośli. Ponadto prowadzi działalność agroturystyczną.
16.00 – wizyta w gospodarstwie, które prowadzi chów krów mlecznych  i uprawę winorośli. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji wina oraz serów miękkich i twardych, prowadzi również sprzedaż bezpośrednią, tworząc w ten sposób wartość dodaną na poziomie gospodarstwa. przetwórstwo na poziomie gospodarstwa.
19.00- Kolacja w stylu regionalnym
III Dzień
8.00 – śniadanie w hotelu
9.00– spotkanie z w Ministerstwie Rolnictwa Chorwacji poświęcone funkcjonowaniu państwowego systemu doradztwa rolniczego. Jak zorganizowane jest doradztwo dla rolników i wsi chorwackiej? Jak pomagają w pisaniu i rozliczaniu wniosków unijnych? Jaki maja wpływ na przyszły PROW? Jak realizują działanie Usługi doradcze i Działanie Współpraca? W jaki sposób jest finansowane doradztwo w Chorwacji? Jakie relacje pomiędzy doradztwem państwowym a Prywatnym Instytutem Doradztwa Rolniczego.
14.00 – obiad w gospodarstwie
15.00- wizyta w gospodarstwie winiarskim prowadzącym lokalną i regionalną restaurację oraz spotkanie z organizacją pozarządową.
Przewartościowanie priorytetów w procesach rozwoju wiejskiej aktywności gdzie na pierwszy plan wysunięto ochronę środowiska i utrzymanie rolniczego krajobrazu wymagało na każdym z etapów działań wspólnych decyzji mieszkańców
19.00- kolacja i nocleg w hotelu
IV Dzień
8.00- śniadanie
9.00 – Zwiedzanie Centrum Dystrybucyjnego Owoców i Warzyw będącego własnością Związku Producentów Owoców w Velika Gorica. Powstałego ze środków Chorwackiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
11.00 – spotkanie w Centrum Dystrybucyjnym z delegacją Starostwa w Zagrzebiu. Organizacja administracji i samorządu terytorialnego. Jakie instytucje i organizacje obsługujące wieś i rolnictwo są włączone w transfer wiedzy. Jak państwo i samorządy wspomagają rolnictwo i wieś chorwacką.
13.00- obiad
15.00 - spotkanie ze spółdzielcami w lokalnym banku spółdzielczym. Wspólne działania rolników,  zdobycie i poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu podejmowania wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju . W wyniku kontaktu z zagranicznymi, konkretnymi, ekonomicznie uzasadnionymi przykładami, można poznać nowatorskie aktywności gospodarcze przyjazne środowisku. Działania te  mogą się przyczynić do wspólnych przedsięwzięć polskich rolników i mieszkańców wsi w zakresie różnych form przedsiębiorczości .Banki są centrum aktywności i aktywizacji środowiska lokalnego.
19.00- kolacja
V Dzień
7.00 – śniadanie w hotelu
8.00- powrót do Krakowa (obiad na trasie)

Możliwa jest zmiana kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.

W ramach wyjazdu uczestnicy będą mieli zapewniony:
− przejazd autokarem z klimatyzacją i WC, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych;
− zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem (4 noclegi w hotelu o standardzie min. 2-gwiazdkowym, 4 śniadania, 5 obiadów, 4 kolacje);
− ubezpieczenie KL i NNW;
− opiekę pilota;
− tłumacza.
Dodatkowe kryteria wyboru uczestników wyjazdu:

1. zawodowe i/lub społeczne zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
2. znajomość problematyki, do której rozwiązania ma przyczynić się realizacja przedmiotowej operacji;
3. pełnione funkcje i zakres działań wynikających z obowiązków zawodowych i/lub działalności społecznej, mający wpływ na kształtowanie lokalnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
4. doświadczenie w działalności na rzecz obszarów i społeczności wiejskich;
5. podpisanie i dostarczenie oświadczeń:
a) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
b) o stanie zdrowia i świadomości ryzyka (COVID–19)

W przypadku porównywalnych kompetencji (spełnienia wymaganych kryteriów) zgłoszonych uczestników, o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłoszenia i dostarczenia dokumentacji  drogą mailową bądź osobiście podając poniższe dane i uzupełniony kwestionariusz osobowy:

 • imię i nazwisko
 • nr telefonu
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • krótką charakterystykę osoby ze wskazaniem na:
  a) znajomość problematyki dot. programu wyjazdu,
  b) prowadzoną działalność,
  c) pełnione funkcje, oraz krótkie uzasadnienie swojego udziału w wyjeździe.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2021 r.

Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania wyjazdu z przyczyn niezależnych, w tym wynikających z zaostrzenia przepisów sanitarno-epidemiologicznych lub z braku chętnych do udziału w wyjeździe.

Osoba do kontaktu:
Jarosław Bomba
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
ul. Czysta 21
31-308 Kraków
Tel. 501 262 849
e-mail: msdr@msdr.edu.plul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61