"Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii" - wyjazd studyjny

5-07-2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w dniach 1 maja 2021 do 30 października 2021 roku realizuje w formie wyjazdu studyjnego który odbędzie się w drugiej połowie września br. projekt pt. "Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii" w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Partnerami projektu są:

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych,
  • Lokalna Grupa Działania Perła Jury,
  • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

Głównym celem wyjazdu studyjnego jest zapoznanie się z osiągnięciami Szwajcarii we wprowadzaniu innowacyjnych przykładów współpracy w sektorze rolnym. Projekt ma służyć inicjowaniu różnorodności form uzyskiwania dochodów gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich. Ponadto projekt przyczyni się do: promowania systemów sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym, współpracy w ramach dystrybucji żywności lokalnej oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego i form dystrybucji żywności.

Projekt skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego w tym: 3 przedstawicieli wnioskodawcy projektu, po 1 przedstawicielu każdego partnera projektu, 3 przedstawicieli spółdzielczości, 2 organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, 3 jednostek naukowych, po 1 przedstawicielu JST, przedsiębiorców i 4 rolników indywidualnych. Rekrutacja uczestników nastąpi poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej do podmiotów opisanych powyżej, po czym nastąpi oddelegowanie przedstawicieli na podstawie uzupełnionej karty zgłoszeniowej.

Operacja będzie zrealizowana w formie wyjazdu studyjnego oraz broszury wydanej w wersji papierowej i elektronicznej co umożliwi upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk wśród szerszego grona odbiorców potencjalnie zainteresowanych obszarem tematycznym.

Uczestnicy wyjazdu zdobędą lub poszerzą wiedzę praktyczną z zakresu podejmowania przedsięwzięć gospodarczych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w wyniku zapoznania się z innowacyjnymi i ekonomicznie uzasadnionymi dobrymi przykładami współpracy rolników, a opracowana i wydana po wyjeździe broszura informacyjna pozwoli upowszechnić zdobytą wiedzę.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61