Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych

12-12-2019

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w dniach: 28-30 sierpnia 2019 roku, 30 sierpnia - 1 września 2019 roku oraz 2-4 października 2019 roku, w pensjonacie Willa Tatra w Zakopanem zorganizowało trzy szkolenia dla członków organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. "Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych",", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019. W szkoleniu udział wzięło 76 osób, członków formalnych i nieformalnych NGO z terenu województwa łódzkiego. Ponadto w ramach projektu został również wydany miniprzewodnik pod tytułem: Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych, opisujący dobre praktyki z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

Pierwszego dnia uczestnicy, zgodnie z harmonogramem szkolenia, mogli zapoznać się z ogólna charakterystyka PROW 2014 -2020 ze szczególnym uwzględnieniem działań nakierowanych dla organizacji pozarządowych, m.in. Krajowa Sieć obszarów Wiejskich oraz dobrymi praktykami działań organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Drugi dzień szkolenia to wyjazd studyjny, uczestnicy szkolenie odwiedzili: Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa, Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne oraz – LGD Gorce-Pieniny. Przykłady te prezentowały w praktyce działalność NGO na obszarach wiejskich ziemi Małopolskiej. Trzeciego dnia członkowie NGO uczestniczący w szkoleniu zapoznali się z działaniami organizacji pozarządowych ukierunkowane na współpracę z sektorem publicznym i prywatny oraz możliwościami uzyskania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wśród członków organizacji pozarządowych w aspekcie pozyskiwania środków finansowych oraz podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich w kontekście wykorzystania powyższych środków na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto projekt ma na celu ukierunkowanie świadomości członków organizacji pozarządowych na rzecz tworzenia partnerstw, czy to z sektorem publicznym czy prywatnym, celem zwiększenia zarówno skali jak i możliwości swojej działalności. Docelowo, w wyniku tychże działań projekt ukaże możliwości rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, celem stworzenia lepszych warunków bytowych dla mieszkańców obszarów wiejskich, zarówno zawodowych jak i życiowych. W wyniku realizacji projektu, do efektów, zaliczyć będzie można wzrost świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań wspólnych sektora publicznego, prywatnego i społecznego.

Partnerami projektu są: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe Sprzedaż nasion, Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz Karolina Job.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61