Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie realizuje Projekt KSOW pt. „Innowacyjne, alternatywne źródła dochodu dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Małopolsce”.

23-07-2019

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie wraz z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Małopolskim Zrzeszeniem "Ludowe Zespoły Sportowe i Europejskim Centrum Badawczym Drobnych Gospodarstw Rolnych realizuje projekt pt. " Innowacyjne, alternatywne źródła dochodu dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Małopolsce", w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.
Głównym celem operacji jest zapoznanie uczestników operacji z innowacyjnymi i alternatywnymi źródłami dochodu realizowanymi przez rolników Niemieckich i Luksemburskich oraz podniesienie wiedzy i umiejętności w aspekcie pozyskiwania środków finansowych z dodatkowych rolniczych i pozarolniczych źródeł dochodów a przez to podnoszenie jakości życia zarówno uczestników operacji jak i w szerszym aspekcie małopolskich rolników.

Formy realizacji operacji
Operacja składa się z pięciodniowego seminarium wyjazdowego do Saarburga w Landzie Rheinland-Pfalc oraz przygranicznego temu obszarowi regionu w Luksemburgu.

Grupa docelowa
Grupa docelowa to 20 osób beneficjentów wyjazdu studyjnego w tym najliczniej reprezentowani będą rolnicy a ponadto przedstawiciele nauki, doradztwa rolniczego, samorządu , przetwórstwa rolnego oraz innych grup społecznych środowiska wiejskiego jak LGD czy LZS . Znacznie szersze będzie oddziaływanie na innych beneficjentów operacji, którzy otrzymają 300 sztuk broszur dotyczących realizowanej operacji – broszury rozdane zostaną podczas różnych spotkań okazjonalnych - zaadresowanych do potencjalnych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Efekty realizowanej operacji
Efektem realizowanej operacji będzie poprawa sytuacji ekonomicznej wielu małych i średnich gospodarstw rolnych w Małopolsce. Operacja przyczyni się również do zwiększenia zainteresowania rolników przetwórstwem rolno-spożywczym, przechowalnictwem i nowoczesnymi metodami konserwacji produktów rolnych oraz rozwojem innej działalności około rolniczej.
Kolejnym efektem realizowanej operacji powinna być wytworzona chęć nawiązywania współpracy pomiędzy rolnikami w celu tworzenia ich silniejszej pozycji w stosunku do innych podmiotów funkcjonujących na rynku rolno-spożywczym. Docelowo uczestnicy operacji mogą być inicjatorami lub uczestnikami tworzonych grup operacyjnych w ramach kolejnych naborów do działania "Współpraca".

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61