Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego realizuje projekt KSOW

26-06-2019

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Małopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Sprzedaż Nasion oraz Karolina Job realizuje operację pt. "Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019.

Głównym celem operacji jest podniesienie wiedzy i umiejętności wśród członków organizacji pozarządowych w aspekcie pozyskiwania środków finansowych oraz podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich w kontekście wykorzystania powyższych środków na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto projekt ma na celu ukierunkowanie świadomości członków organizacji pozarządowych na rzecz tworzenia partnerstw, czy to z sektorem publicznym czy prywatnym, celem zwiększenia zarówno skali jak i możliwości swojej działalności. Docelowo, w wyniku tychże działań projekt ukaże możliwości rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, celem stworzenia lepszych warunków bytowych dla mieszkańców obszarów wiejskich, zarówno zawodowych jak i życiowych. W wyniku realizacji projektu, do efektów, zaliczyć będzie można wzrost świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań wspólnych sektora publicznego, prywatnego i społecznego.

Formy realizacji operacji:
Operacja składa się z 3 form: dwudniowego szkolenia stacjonarnego, wyjazdu studyjnego oraz publikacji.

Grupa docelowa:
W operacji weźmie udział 125 osób, średnio 25 osób na szkolenie/wyjazd studyjny, nie mniej jednak dopuszczalna jest grupa 20-30 osób na jednym szkoleniu/wyjeździe studyjnym. Operacja skierowana jest do członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie i nieformalnie na terenie całej Polski (przynajmniej czterech województw). Rekrutacja będzie przebierała w formie wysłania e-maili do organizacji pozarządowych, urzędów gmin czy lokalnych grup działania wraz z zaproszeniem oraz kartą zgłoszeniową. Warunkiem uczestnictwa będzie odesłanie poprawnie uzupełnionej karty zgłoszeniowej.

Efekty realizacji operacji: Zakładane wskaźniki do osiągnięcia przez Wnioskodawcę: 1. Liczba szkoleń/wyjazdów studyjnych – 5 2. Liczba uczestników szkoleń/wyjazdów studyjnych – 125 3. Liczba odwiedzonych miejsc podczas drugiego dnia szkolenia stacjonarnego – 3 4. Liczba uzupełnionych ankiet ewaluacyjnych – nie mniej niż 100 5. Podniesienie wiedzy uczestników na temat współpracy sektora prywatnego, publicznego oraz społecznego 6. Promocja zdroworozsądkowego życia na obszarach wiejskich

Do długofalowych efektów realizacji projektu należy zaliczyć wzrost świadomości obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań wspólnych sektora publicznego, prywatnego i społecznego.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Załączniki:


ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
tel. +48 12 662 43 31
fax. +48 12 633 15 61